TJTA3001 Bachelor Seminar (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Lukuvuoden aikana järjestetään useita pienryhmiä, joiden tavoitteena on tukea kandidaatintutkielman tekemistä. Seminaarin aikana opiskelija tekee kirjallisen aihe-esityksen, esittelee kirjallisen tutkimussuunnitelman sekä kandidaatintutkielman sekä toimii opponenttina toisen opiskelijan tutkimussuunnitelman ja kandidaatintutkielman käsittelyssä.

Suoritustavat

Esitykset, opponoinnit, kirjalliset tuotokset sekä pienryhmissä erikseen sovittava aktiivinen osallistuminen istuntoihin. Laajuus 3 op. 81 h: Seminaari-istunnot 12 h; Omien esitysten valmistelu ja kirjalliset tuotokset 50 h; Muiden opiskelijoiden tuotosten lukeminen ja opponointien valmistelu 19 h.

Arviointiperusteet

Esitykset, opponoinnit, määräaikaan mennessä palautettu aihe-esitys, tutkimussuunnitelma sekä hyväksyttävä kandidaatintutkielma.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten tieteellistä tietoa tuotetaan aikaisemman tutkimustiedon pohjalta käyttämällä kirjallisuuskatsauksen menetelmää, osaa luoda tutkimussuunnitelman, osaa hakea ja analysoida tietoa ja raportoida tutkimuksen sekä kirjallisesti että suullisesti, osaa arvioida tieteellisiä tutkimusraportteja.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuva opiskelija on tyypillisimmin tietojärjestelmätieteen kolmannen vuosikurssin opiskelija, jolla on yliopisto-opintoja takana noin parin lukuvuoden verran. Lisäksi hänellä on tutkielman tekemiseen tarvittavat tiedonhaku- ja raportointitaidot sekä perustaidot kirjoitus- ja puheviestinnästä ja hän on suorittanut opintojakson ”Tieteellisen toiminnan perusteet ja menetelmät”.

Literature

  • Hirsjärvi, S, Remes, P. & Sajavaara, P. (2015). Tutki ja kirjoita. Tammi.; Pirhonen, M. & Jauhiainen, E. (2017). Raportointiohje. Tietojärjestelmätieteen ohjemoniste.; Webster, J. & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching