TJTA2940 Professional and Field Training Abroad (1–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja.

Suoritustavat

Harjoitteluulkomailla ja sen raportointi

Arviointiperusteet

Harjoitteluraportissa tulee tuoda esille toteutuneet työtehtävät, tehtävien vastaavuus opintoihin sekä oppiminen harjoittelun aikana. Harjoittelun laajuus (1-10 op) määräytyy toteutuneiden työtehtävien ja harjoittelun keston perusteella. Harjoittelun laajuuden arviointi perustuu harjoitteluraporttiin, jonka liitteenä tulee olla työtodistus. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Learning outcomes

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija tietojärjestelmätieteeseen liittyviin työtehtäviin. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtävää, johon tietojärjestelmätieteen opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia. Harjoittelun raportoinnissa opiskelija analysoi työkokemustaan ja peilaa sitä suorittamiinsa opintoihin. Opiskelija pystyy tunnistamaan alalla vaadittavia työelämätaitoja ja kehittämään näitä tietoisesti myös harjoittelun jälkeen.

Description of prerequisites

Opiskelija on suorittanut vähintään yhden lukuvuoden opinnot (60 op), joihin sisältyy vähintään tietojärjestelmätieteen perusopinnot (25 op).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching