TJTA2101 Enterprise Information Systems and Architectures (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tarkastellaan yritysjärjestelmiä sekä niiden käyttöä erilaisten organisaatioiden toiminnan mahdollistajina. Tarkastelun lähtökohtina toimivat organisaation toimintaprosessit, niiden analysointi, suunnittelu ja kehittäminen sekä yleisempänä viitekehyksenä erilaiset hallintamallit, joiden avulla on mahdollista hallita ja kehittää prosessien, palvelujen, tietojärjestelmien, tietovarantojen ja teknologioiden kokonaisuutta. Tavoitteena on tarjota käsitys siitä, kuinka yritysjärjestelmiä kehitetään prosessilähtöisesti organisaation toiminnallisten tavoitteiden ohjaamana sekä toisaalta siitä, kuinka toimintaa voidaan kehittää systemaattisella suunnittelulla, jossa huomioidaan teknologian ja tietojärjestelmien sekä toimintaprosessien välitön vuorovaikutus. Lisäksi opintojaksolla käsitellään yritysjärjestelmien käyttöönottoa, kriittisiä menestystekijöitä sekä hyöty- ja kustannusseurannan tekniikoita. Yritysjärjestelmien toteutus- ja käyttömallien tarkastelussa keskitytään erityisesti nykyaikaisiin palveluarkkitehtuuria sekä pilvilaskentaa soveltaviin malleihin.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritystietojärjestelmien ja tiedonhallinnan merkityksen ja mahdollisuudet organisaatioiden toiminnassa. Opiskelija tuntee erilaisia yritysjärjestelmiä, kuten toiminnanohjausjärjestelmät, niiden käyttöönotto- ja käyttömalleja sekä pilvipalveluina toteutettujen järjestelmien erityispiirteitä. Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan, ohjelmistojen ja teknologioiden väliset vuorovaikutussuhteet ja osaa arvioida yrityksen tietojärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa järjestelmäportfolion hallinnan periaatteita sekä liiketoimintaprosesseihin perustuvan määrittelyn perusteita.

Description of prerequisites

Opiskelija tuntee tietojärjestelmiin liittyvän peruskäsitteistön, erilaisia järjestelmiä ja niiden käyttötarkoituksia. Hän on kiinnostunut ymmärtämään tietojärjestelmien käytön suunnittelua ja käyttöä yritysten toiminnan tukena. Ennen kurssille osallistumista suositellaan käytäväksi tietojärjestelmätieteen perusopintoja.

Study materials

Oppimateriaaleina toimivat luentomateriaalit, täydentävät artikkelit sekä muut materiaalit.

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojakso suoritetaan tekemällä luentojen aiheisiin perustuvia ja niitä laajentavia tehtäviä sekä kokoamalla tehtäviin perustuva oppimisportfolio.
Evaluation criteria:
Tehtävien ratkaisujen a) loogisuus, ymmärrettävyys, kieliasu ja esitystekninen selkeys (+1); b) relevanssi ja oikeellisuus (+2); c) näkökulmien valinta (+1), kriittinen tarkastelu ja pohdinta; d) kytkentä ja tukeutuminen annettuun ja itse löydettyyn täydentävään materiaaliin (+1)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Learning portfolio (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching