TJTA1181 IT Infrastructure and services management (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla kytketään aluksi IT-infrastruktuuri osaksi tietohallinnon organisointia. Koska IT-infrastruktuurin teknologiat ovat nopeasti kehittyvä informaatioteknologian osa-alue, sen kehittämisen trendit tuodaan kurssilla esille. Kurssilla tuodaan esille IT-infrastruktuurin arvioinnissa tarvittavia hyvyyskriteerejä. Kurssillä käsitellään sitten IT-infrastruktuurin elementtejä. Tämän jälkeen kurssilla kytketään aiemmin siinä aiemmin saatu teknologiatietämys tietojärjestelmien ja tietohallinnon käytäntöön sisältäen seuraavat asiat: IT infrastruktuurin liittyvät erikoisseikat julkisessa hallinnossa (mm. tietohallintolain aiheuttamat seikat) , IT infrastruktuuriin liittyvät erityispiirteet yksityissektorilla (mm. tietohallinnon ja -järjestelmien auditoinnin aiheuttamat seikat) , palvelun hallinta IT-infrastruktuuriin liittyen (palvelustrategia, palvelun suunnittelu, palevluun siirtyminen, palvelun toimittaminen, palvelun jatkuva kehittäminen), sopimusneuvottelut ja sopimusten hallinta IT-infrastruktuuriin liittyen. Kurssilla perehdytään pilveen ulkoistettuun IT-infrastruktuuriin ja tätä harjoitellaan käytännössä, kun IaaS-ratkaisu toteutetaan pienimuotoisena harjoituksena. Kurssilla on opetustapahtumia 40 tuntia. Harjoitustyö ja sen osatehtävät toteutetaan kurssin luentojen rinnalla tukien näin luento-opetusta ja myös toisinpäin yhdistäen teorian käytäntöön.

Suoritustavat

Tentti ja harjoitustyö. Harjoitustyö voi koostua useasta osatehtävästä kattaen kurssin osa-alueet mahdollisimman hyvin. Harjoitustyön tehtäviin saattaa liittyä yhteisiä tehtävän purkutilaisuuksia, jossa tehtävän tuloksia esitellään ja pohditaan yhdessä.

Arviointiperusteet

Tentti ja harjoitustyö. Arviointi perustuu eritoten tenttiin, josta on saatava 50% pisteistä, jotta saa hyväksytyn suorituksen. Harjoitustyö saattaa vaikuttaa arvosanaan joko alentavasti tai nostavasti. Harjoitustyön arvioinnissa ovat mukana valmiusaste ja toteutuskelpoisuus. Tästä kerrotaan tarkemmin kurssin alussa.

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää IT-infrastruktuurin kehittämisen osana tietohallinnon organisointia. Kurssin jälkeen hän kykenevä ottamaan kantaa tietohallintotyössä erilaisiin IT-infrastruktuuriratkaisun osatekijöihin; Opiskelija ymmärtää ajankohtaiset IT-infrastruktuurin kehittämisen trendit jolta pohjalta opiskelijalla on näkemys uusien IT-infrastruktuuri ratkaisujen merkityksestä tietohallinnon ja liiketoiminnan kehittämisessä.; Opiskelija ymmärtää ei-toiminnalliset tekijät IT-infrastruktuurissa sisältäen erityisesti saatavuus-, suorituskyky-, turvallisuusseikat, joita tarvitaan IT-infrastruktuurin hyvyysarvioinneissa ja hankintapäätöksiä tehdessä ; Opiskelija ymmärtää IT-infrastruktuurin rakenneosat ja niiden merkityksen kokonaisuuden toiminnan kannalta; Opiskelija ymmärtää IT-infrastruktuurin dynaamisena palvelun hallintaa vaativana kohteena. ; Opiskelija ymmärtää ainakin yhden palvelunhallinnan peruskehyksen (esim. ITIL) käytön palvelunhallinnassa; Opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisia IaaS-ratkaisuja; Opiskelija ymmärtää IT-infrastruktuuriin liittyvät sopimusneuvottelu- ja sopimustenhallinta-asiat.

Description of prerequisites

Kurssi on tyypillisimmillään ensimmäisen opintovuoden kevään opintojakso. Kurssille tultaessa opiskelijalla on näkemys tietojärjestelmien kehittämisestä ja tietokoneesta tietotyöammatteja tehostavana tekijänä. Kurssilla opiskelija saa näkemyksen tietoteknistä ratkaisuista organisaation näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää sen infrastruktuurin joissa kehitettyjä tietojärjestelmiä toteutetaan. Opiskelija ymmärtää kurssin lopussa sen, että samalla tavalla kuin yksittäiset tietojärjestelmät ovat dynaamisia ylläpidettäviä kokonaisuuksia, on myös IT-infrastruktuuri tällainen.Tietohallinnon perusteet tai vastaavaa muualla ei ole suoritettu, suositellaan tämän kurssin suorittamista Jyväskylän yliopistossa samanaikaisesti.

Literature

  • Laan S. IT infrastructure architecture (2013 tai uudempi painos) ja kirjaa tukeva nettisivusto http://sjaaklaan.com/ ja ajankohtaismateriaali aihepiiristä. Palvelunhallintaa erityisesti ITIL:a ja sopimusasioita käsittelevä sopiva materiaali (esim. Kauppakamarin kustantama IT2015-käsikirja tai siitä uudempi painos).
  • http://sjaaklaan.com/

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching