TERA1002 Thesis (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tutkimusprosessin vaiheet
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteet ja oman tieteenalan keskeisimmät tiedonlähteet
Oman tieteenalan tutkimuskohteet ja menetelmälliset lähtökohdat
Tutkielman kirjoittaminen

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely, tutkielman kirjoittaminen
Kandidaatintutkielman esittäminen
Opponenttina toimiminen

Arviointiperusteet

Tutkielman arviointi kurssilla esitettävän arviointikriteeristön mukaisesti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa toteuttaa systemaattista tiedonhankintaa terveystieteiden keskeisiä tietokantoja hyödyntäen
  • osaa arvioida kriittisesti oman tieteenalansa aikaisempien tutkimusten teoreettisia, käsitteellisiä, metodologisia ja metodisia lähtökohtia, ongelmia ja tutkimustulosten luotettavuutta
  • osaa laatia kirjallisen tutkielman systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteita ja tieteellistä kirjoitustapaa noudattaen

Additional information

1. tai 2. lukuvuosi (syys- ja kevätlukukausi)
Opintojakso LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) on mahdollista suorittaa samaan aikaan tämän opintojakson kanssa 

Description of prerequisites

LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet TAI XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä
LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi TAI LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
Nämä kurssit voi suorittaa myös samanaikaisesti tutkielmakurssin kanssa.

Study materials

Aveyard, H. 2010. Doing a literature review in health and social care: a practical guide. 2. painos. Maidenhead, NY : Open University Press. (e-book) (170 s.)
Boland, A., Cherry, M.G. & Dickson, R. (toim.) 2014. Doing a systematic review: a student´s guide. London: Sage. (240 s.)
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin)  
Malmivaara, A. 2008. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus vaikuttavuudesta – apuväline terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, tutkijoille ja päättäjille. Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti 45, 273–278. (6 s.)
Mäkelä, M., Kaila, M., Lampe, K. & Teikari, M. (toim.) 2007. Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Helsinki: Duodecim. (206 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (6 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching