SOKS2000 Master's thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tieteellisen tutkielman laatiminen.

Suoritustavat

itsenäinen työskentely, ohjaus

Arviointiperusteet

tiedekunnan arviointikriteerit maisterin tutkielmalle.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- rajata tutkimusaiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla, muotoilla tutkimuskysymykset tai työn tavoitteet

- hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti, hyödyntää aikaisempia tutkimuksia ja arvioida niitä kriittisesti

- määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan

- valita, rajata ja koota tutkimustehtävään soveltuvan aineiston

- soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä tai työn tavoitteiden saavuttamisessa ja ymmärtää sen vahvuudet ja heikkoudet

- esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti

- argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

- hallita työskentelyprosessinsa

- noudattaa tutkimuksenteon eettisiä periaatteita kaikissa sen vaiheissa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Itsenäinen työskentely, ohjaus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching