RUOS1229 Teaching grammar: Theory and practice (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden teoreettista ja metodologista osaamista toisen kielen oppijoiden kieliopin opettamisessa. Kurssilla opiskelija perehtyy erilaisiin kieliopin teorioihin, niiden taustoihin ja erityispiirteisiin, osaa tarkastella eri teorioita kriittisesti ja soveltaa niitä oman opetuksensa suunnittelussa. Työelämävalmiuksista kehittyvät tiedonhankinta-, analysointi- ja raportointitaidot sekä analyyttisen ajattelun, kokonaisuuksien hahmottamisen ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät (teoreettinen essee ja soveltava essee).

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
  • kertoa kieliopin opetuksen taustalla olevien teorioiden kehityksestä ja ajankohtaisista virtauksista
  • tarkastella kriittisesti, vertailla ja yhdistellä teorioita ja näkökulmia tieteellisiä konventioita noudattaen sekä 
  • soveltaa teoriaa suunnitellessaan kieliopin opetusta ja ottaa huomioon kohderyhmän ja ajankäytön sekä valita sopivat opetusmetodit.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssiarvosana muodostuu kirjallisen teoriaosan sekä soveltavan osan keskiarvosta. 

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi. 

Description of prerequisites

Perus- ja aineopintojen kielioppikurssit.

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan ja opiskelijan itse valitsema kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Description:
Suorittamisohjeita löytyy osoitteesta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/ruotsi/opiskelu/opetussuunnitelmat/ruos229-teori-och-praktik-i-grammatikundervisning
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssiarvosana muodostuu kirjallisen teoriaosan sekä soveltavan osan keskiarvosta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssiarvosana muodostuu kirjallisen teoriaosan sekä soveltavan osan keskiarvosta.
Language:
Swedish
Study methods:

Itsenäinen työskentely / Självständigt arbete (itsenäiset essee-, portfolio- ja kotitenttisuoritukset)

Study materials:
Opettajan ohjeiden mukaan ja opiskelijan itsevalitsema kirjallisuus.

Teaching