RUOP205 Introduction to Linguistics (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2021-2022

Description

Sisältö

Kurssilla harjaannutetaan työelämässä tarvittavia analyyttisen ajattelun ja tiedonhankinnan taitoja. Kurssi lisää oman alan teoreettista osaamista.

Suoritustavat

Luentoja ja harjoituksia sekä kurssitentti. Vaihtoehtoisesti e-tentti.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu tenttiin ja osaamistavoitteisiin.

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
•nimetä ihmiskielelle tyypilliset piirteet
•määritellä ja selittää fonologian, morfologian, syntaksin, sanaston, semantiikan ja pragmatiikan keskeiset peruskäsitteet ruotsiksi ja pystyy analysoimaan ruotsin kielen rakennetta niitä käyttäen.
•osaa antaa esimerkkejä kielitieteen tutkimuskohteista ja tutkimusalueista.

Description of prerequisites

KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen.

Literature

  • S. SJÖSTRÖM (2006) Språkets struktur, betydelse och användning.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
No published teaching
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish

Teaching