OPEA525 Knowing and Expertise: Instructed Advanced Practice (7–8 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • osallistuu usean opetuskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
 • oppii kohtaamaan erilaisia oppijoita ja tunnistamaan oppimisvaikeuksia.
 • syventää oppimisen arviointitaitojaan ja harjoittelee arviointipalautteen antamista eri muodoissa.
 • pohtii ja tutkii oman opetus- ja kasvatustyönsä teoreettisia, filosofisia ja eettisiä periaatteita.
 • suunnittelee teoreettisiin lähtökohtiin perustuvan opetuskokeilun ja toteuttaa sen tämän opintojakson
 • opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti pedagoginen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen ja yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista ja oppiaineiden teoriatietoa yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia
 • osaa ohjata ryhmän ja yksilön oppimista
 • osaa asettaa tavoitteita omalle ja oppijan kasvulle ja oppimiselle
 • ymmärtää tiedon muuttuvan luonteen opetuksessa ja oppimisessa
 • osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppijoiden toimintaa
 • ymmärtää opettajan työn moninaisuuden
 • pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan moniammatillisessa yhteistyössä
 • tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuuria osana opetussuunnitelman toteutusta
 • soveltaa tutkimustietoa oman opettajuutensa kehittämiseen
 • pystyy toimimaan opettajana itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot, integroituu opintojaksoihin OPEA4150 ja OPEA215

Study materials

Aineryhmäkohtaista materiaalia

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, opetusharjoittelun suorittaminen hyväksytysti
Select all marked parts

Method 2

Description:
S2-harjoittelu on tarkoitettu vain suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille, jotka on erillisen haun perusteella valittu suorittamaan harjoittelua S2-painotuksella. Haku järjestetään pedagogisiin aineopintoihin valituille ennen opintojen alkua.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, opetusharjoittelun suorittaminen hyväksytysti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:
 • Opetuskokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja arviointi.
 • Omaa opetusta 12-15 opetuskertaa.
 • Opintojakso voi sisältää 2op osion toisessa opetettavassa aineessa (edeltävät opinnot vähintään 25 op) Normaalikoulun vuosisuunnitelman mukaisena.

Teaching

x

Participation in teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching