LYTS1013 Internship (15 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Ohjattu työssäoppimisjakso 3 kk (noin 150 h/kk) ja sen raportointi. Työssäoppimisjakson alussa omien oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien kartoittaminen ja tavoitteiden asettaminen. Jakson lopussa toteutumisen arviointi.

Suoritustavat

Osallistuminen seminaareihin (aloitus- ja palauteseminaarit yht. 4 h), vähintään 3 kuukauden mittainen työssäoppimisjakso ja sen raportointi.

Harjoittelun tulee lisäksi täyttää seuraavat ehdot:

1. Oppiaineen harjoitteluyhdyshenkilö hyväksyy etukäteen harjoittelupaikan opiskelijan laatiman suunnitelman pohjalta.

2. Opiskelijalle on nimetty ohjaaja harjoittelupaikalla ja työtehtävät ovat sisällöltään liikunnan yhteiskuntatieteiden aihealueisiin sopivia.

3. Harjoittelusta tehdään kirjallinen harjoittelusopimus opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen kesken. Opiskelija on työsuhteessa työnantajaan harjoittelujakson ajan, mikä edellyttää myös työsopimuksen tekemistä.

Osallistuminen työssäoppimisjaksolle, harjoittelusopimuksen tekeminen, loppuraportti annettujen ohjeiden mukaisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on tutustunut liikunta-alan työkenttään julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla
- on analysoinut erilaisia liikunta-alan asiantuntijan työnkuvia
- on soveltanut koulutuksessa hankkimiaan tietoja ja osaamista käytännön työtehtävissä
- on syventänyt yleisiä ja tehtäväkohtaisia työelämätaitojaan
- kykenee analysoimaan omaa osaamistaan ja työmahdollisuuksiaan liikunta-alalla 

Additional information

Työssäoppimisjakson suositeltu suoritusajankohta on opintojen loppuvaiheessa, kun pro gradu –tutkielma on jätetty esitarkastukseen.

Study materials

Työssä oppiminen osana liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusta. 2019. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. Saatavissa oppiaineen www-sivuilta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (15 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching