LYTS1001 Environmental Politics and Sport (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan liikuntakulttuuria ja arkiliikkumista yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen viitekehyksessä. Sen puitteissa muodostetaan ymmärrys ympäristöpolitiikan vahvistumisen ja ympäristöongelmien realisoitumisen vaikutuksista liikuntakulttuuriin. Erityistä huomiota kiinnitetään liikuntaorganisaatioiden ympäristöhallintaan ja sen kehittämiseen. Lisäksi pohditaan liikkumisen ja liikkumisympäristöjen suhdetta. Tässä yhteydessä käsitellään kaupunkitilan ja luonnonympäristöjen sekä niihin kytkeytyvien liikkumisen käytäntöjen erityispiirteitä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luennoilta saatavien tehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Tehtäväkohtaiset arviointiperusteet esitellään kurssin opintomateriaaleissa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on muodostanut yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen viitekehyksiin tukeutuvan ymmärryksen ympäristömuutosten, ympäristön politisoitumisen, ympäristöpoliittisen ohjailun ja liikuntakulttuurin muutosten monimutkaisista yhteyksistä

- kykenee analysoimaan ja käsitteellistämään liikuntaorganisaatioiden ympäristökysymyksiin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä

- kykenee soveltamaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen käsitteistöä ja keskeisiä tutkimustuloksia liikuntaorganisaatioiden ympäristöhallintaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä

- on omaksunut hyvät valmiudet ympäristöhallinnan asiantuntemuksen kehittämiseen

- ymmärtää liikuntaorganisaatioiden ympäristökysymyksiin liittyvät eettiset näkökohdat ja kykenee ympäristöeettiseen argumentointiin.

Study materials

Oheismateriaalit:
  • Hannigan, J. 2014. Environmental sociology. London: Routledge. (194s.)

  • Massa, I. (toim.) 2009. Vihreä teoria: ympäristö yhteiskuntateoriassa. Helsinki: Gaudeamus. (406 s.)

  • Simula, M. 2012. Luonnossa liikkumisen kulttuuriset representaatiot. Studies in sport, physical education and health no 182. Jyväskylän yliopisto. (215 s.)

  • Urry, J. 2013. Ilmastonmuutos ja yhteiskunta. Tampere: Vastapaino. (331 s.)

  • McCullough, Brian P.; Kellison, Timothy B. (ed.) 2018. Routledge handbook of sport and the environment. London: Routledge (467 s.) ISBN 9781138666153

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luennoilta saatavien tehtävien tekeminen.

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching