LYTS012 Development and Expertise in the Field of Sport (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022

Description

Sisältö

HOPSin päivittäminen ja sen toteutumisen arviointi
Asiantuntijan osaamisalueet ja oman osaamisen määrittely
Työelämätaidot: työnhaku ja tulevaisuuden työelämätaidot

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn (6 tuntia) ja URAP001 Näkökulmia työllistymiseen-kurssin työelämäluennoille (6 tuntia) sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävät ja portfolion kokoaminen.

Arviointiperusteet

Läsnäolovaatimus ryhmäohjaustapaamisissa ja työelämäluennoilla 100 %, hopsin päivittäminen, annettujen kirjallisten tehtävien suorittaminen ja portfolion kokoaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on itsenäisesti päivittänyt HOPSinsa ja arvioinut sen toteutumista
- osaa yhdistää tieteellisen ajattelun ja käytännön ammattiosaamisensa johdonmukaiseksi ja persoonalliseksi kokonaisuudeksi
- osaa jäsentää ja arvioida omaa osaamistaan eri näkökulmista ja oppimistaan koko opiskeluajan aikajänteellä
- osaa analysoida ammatillista identiteettiään ja on hahmottanut laajalti erilaisia työmahdollisuuksia
- on omaksunut valmiudet työelämään siirtymiseen

Additional information

4.-5. vuosi

Description of prerequisites

LYTA014 Liikunta-alan asiantuntijaksi kasvaminen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching