LYTA017 Bachelor's Thesis Seminar (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kandidaatintutkielman tutkimussuunnitelma, kandidaatintutkielma (kirjallisuuskatsaus pro gradu -tutkielmaa varten) 

Suoritustavat

Osallistuminen seminaareihin ja pienryhmätyöskentelyyn (40 h), annetut tehtävät, oman tutkielman esittely ja vertaisopponoinnit.

Arviointi

100% läsnäolo. Suoritettava oman työn esittely sekä toisten töiden suullinen ja kirjallinen opponointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa muotoilla itsenäisesti tutkimustehtävän ja käyttää keskeisiä tiedonhankinnan menetelmiä
- osaa ratkaista muotoilemansa tutkimustehtävän jäsentämällä ja arvioimalla hankkimaansa tietoa
- osaa kirjoittaa tieteellisen tutkimussuunnitelman, tutkimusraportin ja esittää tutkielmansa keskeiset tavoitteet suullisesti
- hallitsee omaa tutkielma-aihettaan käsittelevän keskeisen kirjallisuuden
- osaa toteuttaa itsenäisesti tutkielmaprojektin aikataulun mukaisesti
- kykenee tavoitteelliseen ryhmätyöhön ja antamaan kriittistä vertaispalautetta
- tuntee tutkimuksenteon eettiset periaatteet 

Additional information

Seminaari kestää koko lukuvuoden syksystä kevääseen.

Description of prerequisites

Metodikurssit LTKY002, LTKY009, LTKY1010 ja LTKY1011

Study materials

Moodleen talletetut materiaalit

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Seminaari 40 h kestää syys- ja kevätlukukaudet.

Teaching