LTKV1001 Moving sustainably (1 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022

Description

Kestävästi liikkeelle! -opintojaksolla opitaan, kuinka liikuntaa voidaan käyttää välineenä Kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamiseen ja kuinka tavoitteet toimeenpannaan käytäntöön liikunta-alalla.

Verkkokurssin ja työpajan suoritettuaan opiskelija saa kestävän kehityksen osaamistodistuksen.

Verkkokurssi perustuu uudistavaan oppimiseen (Transformational Learning Theory). Uudistavan oppimisen tarkoituksena on uudistaa käsityksiämme ihmisenä olemisesta sekä suhteestamme ympäröivään todellisuuteen. Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset kuten ilmastonmuutos, eriarvoisuus ja ylikulutus koskettavat kaikkia aloja ja tarvitsevat systeemitasolla tapahtuvia muutoksia. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, mitkä ovat liikunta-alan haasteita ja kuinka toimintaa voidaan kehittää kestäväksi.

Kehityskysymyksiä lähestytään Suomen kehityspolitiikan neljän läpileikkaavan teeman kautta: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ilmastokestävyys ja vähäpäästöinen ja tasa-arvoinen kehitys. Nämä neljä teemaa muodostavat verkkokurssin oppimismoduulit, joihin myös kestävän kehityksen Agenda2030 tavoitteet linkittyvät.


Suoritustavat

Verkkokurssi, jossa on neljä eri oppimismoduulia ja niihin liittyviä reflektiotehtäviä. Verkkokurssi opiskellaan itsenäisesti. Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe pitää 4 h mittaisen työpajan, jolle osallistuminen on edellytyksenä kurssin suorittamiselle. Työpajassa kurssin teemoihin syvennytään liikuntaharjoitteiden ja pienryhmäkeskustelujen avulla. Verkkokurssi tulee olla opiskeltuna kokonaisuudessaan ennen työpajaan osallistumista.

Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, reflektiotehtävät ja lähiopetuksena pidettävä työpaja (4h).


Verkkokurssi tulee opiskella ennen työpajaan osallistumista.


Arviointiperusteet

Verkkokurssin neljään oppimismoduuliin kuuluu neljä reflektiotehtävää, jotka palautetaan sähköpostitse kurssista vastaavalle LiiKe Ry:n toimihenkilölle. Tehtävien (4 kpl) palautus ja hyväksyttävä toteutus sekä työpajaan osallistuminen on vaatimuksena kurssin suorittamiselle.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kestävään kehitykseen liittyvät haasteet liikunta-alalla ja tietää, kuinka puuttua sekä vaikuttaa niihin positiivisesti niin yksityishenkilönä, alan ammattilaisena kuin osana liikunta-alan yhteisöjä. Opiskelija osaa linkittää YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteet kurssin teemoihin ja tietää, miten edistää tavoitteita konkreettisesti liikunta-alalla ja miten liikunta toimii kehityksen välineenä. Opiskelija kykenee tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti, jotta toiminnan muutos kestävää kehitystä kohden mahdollistuu.  

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching