LPEA1100 Basics of equality and equity in physical education and sport (1–2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Ihmisten kohtaamiseen ja opettamiseen vaikuttavat arvot, asenteet ja eettiset näkökulmat.

Tunnetaidot ryhmien ja yksilöiden kanssa työskennellessä.
Osallisuus liikunnassa.

Kehollinen moninaisuus.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö.


Suoritustavat:

6 h luentoja ja 18 h harjoituksia intensiivijaksona

Lähdemateriaalia hyödyntävä essee 30 h


Arviointiperusteet:

Opetukseen osallistuminen

Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa omien arvojensa, asenteidensa, kulttuuritaustansa ja aiempien kokemustensa merkityksen ihmisten välisissä kohtaamisissa
  • tunnistaa ja pystyy käsittelemään erilaisten kohtaamisten itsessä herättämiä tunteita
  • osaa kriittisesti pohtia omaa toimintaansa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmista liikunnassa
  • ymmärtää kehollisuuden merkityksen liikunnanopetuksessa
  • tuntee liikuntakasvatuksen kannalta keskeiset yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät käsitteet ja säädökset

Additional information

Ajoitus:


LPE: Kurssin laajuudesta 1 op kirjataan liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin (LPEAxxxx Yhdenvertaisuuden perusteet liikunnassa).

Study materials

Kurssin verkkomateriaali

Liikuntapedagogiikka kirjasta (2017) luvut 11, 25, 26 

Kokkonen, M. (2017). Liikunta sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä edistävien tunne- ja ihmissuhdetaitojen tukijana. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.), Liikuntapedagogiikka (s. 185-214). 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kokkonen, M. (2017). Liikuntapedagogiikan yhdenvertaisuus – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.), Liikuntapedagogiikka (s. 455-484). 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Completion methods

Method 1

Description:
Suoritustapa 1 on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka tekevät kasvatustieteen perusopinnot integroituina opintoina. Tämä suoritustapa on se, jonka suurin osa lpe-opiskelijoista tekee.
Evaluation criteria:
Opetukseen osallistuminen. Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Description:
Suoritustapa 2 on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat tehneet kasvatustieteen perusopinnot itsenäisesti, avoimessa yliopistossa tai johonkin muuhun tutkintoon. Liikunnan sivuainekokonaisuuden opikelijat valitsevat tämän suoritustavan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching