LPEA1033 Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen, sivuaineopiskelijat (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Turvallisen ja laadukkaan toimintakykymittauksen periaatteet, riskit ja rajoitteet.

Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaamisen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi koulussa.

Palaute, neuvonta ja motivoiva vuorovaikutus toimintakyvyn mittaamisessa ja kehittämisessä.

Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move! sekä moniammatillinen toimintakyvyn edistäminen koulukontekstissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää toimintakyvyn mittaamiseen ja mittaustulosten hyödyntämiseen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä.
  • osaa toteuttaa fyysisen toimintakyvyn mittauksia.
  • osaa tulkita mittaustuloksia ja niiden pohjalta antaa palautetta sekä suunnitella kehittämistoimenpiteitä.
  • osaa hyödyntää mittaustuloksia yksilön, ryhmän sekä yhteisön näkökulmista moniammatillisessa yhteistyössä.

Additional information

Kevätlukukausi

Study materials

Kurssilla jaettava materiaali.

Move! -verkkosivut (www.edu.fi/move) – erityisesti opettajan käsikirja.

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, luku 21, s. 367–387 (21 s.). 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjallinen tehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallinen tehtävä 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen:

- Luennot 10 tuntia, harjoitukset 4 tuntia

- Itsenäinen työskentely

- Soveltava pienryhmätyöskentely

Study materials:

Kurssilla jaettava materiaali.

Move! -verkkosivut (www.edu.fi/move) – erityisesti opettajan käsikirja.

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, luku 21, s. 367–387 (21 s.). 

Teaching