LPEA1032 Professional Development and Expertise, physical education minor (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö
 • Hops: tekeminen, seuraaminen. Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot.
 • Opiskelijan hyvinvointi, arjen hallinta.
 • Ryhmäytyminen ja vertaistuki.
 • Oman osaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen.
 • Ammatillinen asiantuntijuus ja työllistymisvaihtoehtojen hahmottaminen.
 • Arviointi- ja palautteenantotaidot

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen (hops-työskentely, portfoliotyöskentely, työelämätehtävät).

Arviointi

Edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle on osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan
 • ymmärtää minkälaiset tekijät voivat edistää tai estää oppimista ja opintojen etenemistä
 • on tietoinen omaan hyvinvointiinsa ja sen ylläpitämiseen vaikuttavista asioista
 • ymmärtää oman roolinsa ja ryhmän merkityksen asiantuntijuutensa kehittämisessä
 • osaa tunnistaa ja kuvailla omaa osaamistaan
 • tunnistaa asiantuntijan työllistymismahdollisuuksia ja työtehtävien osaamisvaatimuksia
 • osaa antaa ratkaisukeskeistä palautetta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching