LPEA1030 Perception of movement, learning and teaching in physical education 1 (13 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kokonaiskuvan luominen liikkumisen laajasta kentästä sekä omien tietojen ja taitojen aktiivinen kehittäminen eri liikuntaympäristöissä.

Havaitsemiseen, liikkumiseen ja oppimiseen liittyvät mekanismit ja liikuntamuotojen keskeiset käsitteet.

Liikkuminen erilaisissa oppimisympäristöissä monipuolisia opetusmenetelmiä hyödyntäen ja vuorovaikutustaitoja kehittäen.

Liikkumisen perustaidot ja niiden oppimiseen sisältyvät kehittelyt eri ympäristöissä muun muassa teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.

Turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet eri oppimisympäristöissä.

Pedagogisesti tarkoituksenmukaisten ja turvallisten liikuntatuntien suunnittelu erilaisten oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Opettaminen erilaisissa liikuntaympäristöissä sekä opetuksen eriyttäminen ja haastavien opetustilanteiden ratkaisu.


Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 134 tuntia

 • Luontoliikunta (1 op): 10 h
 • Rytmiikka ja tanssi, voimistelu ja ryhmäliikunta (2 op): 24 h
 • Palloilu (4 op): 42 h
 • Kuntosaliharjoittelu (2 op): 20 h
 • Kehontuntemus ja kehonhuolto (2 op): 20 h
 • Perusliikunta (2 op): 20 h

Itsenäinen työskentely 217 tuntia


Arviointiperusteet:

Tavoitteiden suunnassa edistyminen

Työskentelytaidot

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa havainnoida oppimisen kannalta oleellisia asioita eri liikuntataidoissa ja pystyy kehittämään taitojaan.
 • tiedostaa, mitä motorisia perustaitoja ja fyysisen kunnon tekijöitä eri liikuntaympäristöissä harjoitteleminen kehittää.
 • ymmärtää sekä tiedollisesti että kehollisesti, miten ihmisen anatomia, fysiologia ja biomekaniikka tulee huomioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä osaa soveltaa tietojaan liikunnan opettamisessa.
 • ymmärtää miten kognitiiviset toiminnot ilmenevät erilaisissa liikuntamuodoissa.
 • tunnistaa eri oppimisympäristöjen ja liikuntamuotojen erityispiirteitä, yhtäläisyyksiä sekä eroja sekä ymmärtää siirtovaikutusilmiön eri liikuntaympäristöjen ja taitojen välillä.
 • osaa suunnitella ja toteuttaa didaktisesti mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia turvallisuustekijät, eri opetusmenetelmät ja kasvatukselliset näkökohdat huomioiden.
 • osaa luoda tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston ja antaa palautetta eri liikuntaympäristöjen ydintaidoista.
 • osaa eriyttää toimintaa ja vuorovaikutusta erilaiset oppijat huomioiden.
 • osaa ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja tukea toiminnallaan ryhmässä oppimista ja ryhmän hyvinvointia.
 • osaa hyödyntää opetusteknologiaa liikunnanopetuksessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Study materials

Luentojen ja harjoitusten sisällöt, lajikohtainen oheislukemisto sekä Pedanet-oppimisympäristön materiaalit.

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., ss. 276–366 (90 s.).

Jaakkola, T. 2016. Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni. Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja nuorille. Jyväskylä: PS-Kustannus. (267 s.)

Jaakkola, T. 2013. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. Jyväskylä: PS-Kustannus. (149 s.)

Mosston, M. & Ashworth, S. 2008. Teaching physical education. First online edition. (348 s.)


Hämäläinen, K., Danskanen, K., Hakkarainen, H., Lintunen, T., Jaakkola, T., Arajärvi, P., Lehtoviita, T., Forsblom, K., Pulkkinen, S., Pasanen, K., Kalaja, S. & Riski, J. 2015. Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu. VK-Kustannus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching