LPEA1026 Planning and Evaluating Teaching (1–3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opetussuunnitelmat perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.
Koulutusta ja koulunpitoa ohjaavat lait ja asetukset.
Oppilaan arviointi: yleiset periaatteet ja liikunta oppiaineen arviointi.
Opettajan lakiin perustuvat vastuut ja turvallisuus koulussa.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki, henkilökohtainen opetussuunnitelma ja opetuksen yksilöllistäminen.
Liikunnanopettajan työnkuva ja rooli koulun liikunnan ja hyvinvoinnin edistäjänä.
Koulun liikunnan ja terveystiedon opetukseen sekä opetussuunnitelmaan tutustuminen käytännössä.

Suoritustavat:

Luennot 14 tuntia
Seminaarit 10 tuntia
Kouluun tutustuminen 20 tuntia

Tentti 2 tuntia, uusintatentti 2 tuntia
Itsenäinen ja parityöskentely

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja tehtävien tekeminen

Opetussuunnitelmaesityksen valmisteleminen ja esittäminen
Annettujen tehtävien suorittaminen koulussa ja niiden raportointi
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet:

Tentti 50 %, opetussuunnitelmaesitys: 50 %. Seminaareihin osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti, kouluun tutustumisen raportointi hyväksytysti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suomalaisen koulutusjärjestelmän kokonaisuuden ja sen arvolähtökohdat.
  • osaa käyttää työnsä pohjana koulutusta koskevia lakeja, asetuksia ja opetussuunnitelman perusteita.
  • tuntee liikunnanopetuksen tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin periaatteet perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.
  • ymmärtää opettajan työn vastuut ja tietää miten huolehtia liikunnanopetuksen turvallisesta toteuttamisesta.
  • tuntee liikunnanopettajan työnkuvaa ja tehtäviä koulussa.
  • tietää keinoja, joilla voi edistää oppilaiden fyysistä aktiivisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta kouluyhteisössä.
  • osaa arvioida paikallista opetussuunnitelmaa, laatia opintojakson liikuntaohjelman sekä suunnitella monialaisen oppimiskokonaisuuden.
  • tuntee kolmiportaisen tuen vaiheet ja osaa suunnitella sen pohjalta tukitoimia erilaisille oppilaille.

Additional information

Ajoitus: 3. vuosi kevätlukukausi / sivuaineopiskelijat kevätlukukausi

Study materials

Tenttimateriaalit:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus.

Lukion opetussuunnitelman perusteet.

Ammatillisen perustutkinnot

Lait ja asetukset

Oppikirjasta luettavat artikkelit:

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. Sivut 486-549 (Liikuntapedagogiikka eri kouluasteilla) ja sivut 552-636 (Liikunnanopetus ammattina).


Mahdolliset muut ajankohtaiset artikkelit opetussuunnitteluun ja opettajan työhön liittyen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching