LBIA034 Endurance testing and training (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opiskelija syventää tietämystä kestävyysharjoittelusta osana urheiluvalmennuksen kokonaisuutta. Opiskelija perehtyy kestävyysharjoittelun perusperiaatteisiin, harjoittelun vaikutusmekanismeihin sekä kestävyysharjoittelun ohjelmointiin, jaksottamiseen ja seurantaan.

· Eri kestävyysominaisuuksien harjoittamisen perusteet

· Kestävyysharjoittelun vaikutusmekanismit

· Kestävyysharjoittelun käytännön toteutus, ohjelmointi ja monitorointi

· Kestävyysharjoittelun vaikutusten seuranta eri testimenetelmillä

· Kestävyystestien hyödyntäminen käytännön urheiluvalmennuksessa ja kuntoilussa

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

  • tietää kestävyysominaisuuksien mittaamisen ja harjoittamisen fysiologiset taustatekijät

  • osaa kestävyyden harjoittamisen periaatteet ja vaikutusmekanismit

  • osaa arvioida kestävyysharjoittelun yksilöllisiä vaikutuksia elimistön toimintaan

  • osaa ohjelmoida ja jaksottaa kestävyysharjoittelua eri tavoitteisiin

  • osaa käyttää kestävyysominaisuuksien mittaamisessa käytettäviä laitteita ja menetelmiä

  • tunnistaa kestävyystesteihin liittyviä virhelähteitä ja osaa tulkita testituloksia ja antaa testipalautetta

  • osaa testata luotettavasti kestävyysominaisuuksia eri kohderyhmissä

Additional information

2. kevätlukukausi

Description of prerequisites

LBIP013 Urheiluvalmennuksen peruskurssi aloitettu

Literature

  • Mujika, I. (ed.). 2012. Endurance Training. Science and Practice. New York: Nova Science Publishers Inc. (315 s.). ISBN: 9788493997007

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja harjoituksiin (8 tuntia). Kestävyystestien itsenäinen harjoittelu (20 tuntia) ja työselosteiden kirjoittaminen. Luentojen ja luennoilla jaettavan materiaalin, harjoitusten ja kirjallisuuden tenttiminen samassa tentissä.
Evaluation criteria:
Tentti (100%) ja harjoitusten suorittaminen ja hyväksytyt työselosteet.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching