KOPP1000 Becoming a Language Teacher (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijan toimenkuvaan sekä tutkimus- että kokemusperustaisesti.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Itsenäisen suorittamisen mahdollisuudesta sovitaan erikseen kurssin vastuuopettajan kanssa, mikäli kontaktiopetukseen osallistuminen on mahdotonta. Tällöin opiskelu tapahtuu oman oppimissuunnitelman mukaan.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista) ja oppimistehtävät. 

Itseopiskelu: Aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja oppimistehtävät.

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää tutkimustiedon, tutkivan opettajuuden, eettisyyden ja vastuullisuuden merkityksen opettajuuden ja kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
  • osaa tarkastella kieltä oppimisen ja opettamisen kohteena ja välineenä
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen oppimisen eroja ja yhtäläisyyksiä 
  • tuntee kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin peruskäsitteitä ja –tapoja - osaa jäsentää omaa kielenoppimisprosessiaan
  • tunnistaa kielten opetukseen vaikuttavia kielikoulutuspoliittisia tekijöitä ja instituutioita 
  • ymmärtää koulutusalan asiantijuuden monimuotoisuuden
  • osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja verkkosivustoilta
  • osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan

Additional information

Kurssin suoritus on edellytyksenä opintojakson KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen osallistumiselle

Study materials

Ilmoitetaan kurssin alussa

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssin suoritus on edellytyksenä opintojakson KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen osallistumiselle
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista) ja oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista) ja oppimistehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus

Study materials:

Ilmoitetaan kurssin alussa

Teaching