KEMS703 Chemistry Teacher Seminar (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • Kemian opetuksen tutkimukseen tutustumista tieteellisten artikkelien ja kirjallisuuden avulla.
 • Opetellaan, harjoitellaan ja reflektoidaan tutkimuksen tekemistä.
 • Saadaan ohjausta pro gradu -tutkielman tekoon.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • osaa laatia tutkimussuunnitelman.
 • osaa esittää tieteellisiä tutkimustuloksia kirjallisesti ja suullisesti.
 • tuntee kemian opetuksen opinnäytetyön vaatimukset.
 • pystyy analysoimaan kemian opetukseen liittyviä tieteellisiä julkaisuja ja keskustelemaan niistä analyyttisesti ja rakentavasti.
 • osaa arvioida muiden opiskelijoiden tekemää kemian opetuksen tutkimusta ja antaa siitä rakentavaa palautetta.

Työelämätaidot:

Opiskelija

 • pystyy esittämään omaan opetuksen kehittämiseen liittyviä asioita suullisesti ja kirjallisesti.
 • osaa suunnitella ja toteuttaa opetuksen kehittämistä tukevan tutkimusprojektin.
 • omaa valmiudet tutkivana opettajana toimimiseen.

Additional information

Kurssi suoritetaan samaan aikaan pro gradu -tutkielman teon kanssa.

Description of prerequisites

Opintojaksot KEMS701 Kokeellinen kemia koulussa sekä KEMS702 Kemian opetuksen käsitteet ja ilmiöt.

Study materials

Kurssilla käytetään englanninkielisiä tieteellisiä tutkimusjulkaisuja oheismateriaalina.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivista osallistumista seminaaritapaamisiin sekä harjoitustehtävien hyväksyttyä suorittamista.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Seminaaritapaamisia ja harjoitustehtäviä. Seminaarin yhteydessä laaditaan suunnitelma oman pro gradu -tutkimuksen toteuttamiseksi sekä reflektoidaan työn kannalta tärkeitä kysymyksiä ja mahdollisuuksia vertaisryhmässä.

Teaching