KAOA1190 Security Markets Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssilla perehdytään pääomamarkkinoiden ja arvopaperimarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn ja toimintaan, pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuteen ja sitä koskeviin säännöksiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• jäsentää arvopaperimarkkinoita koskevan sääntelyn
• hakea tietoa pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuutta sääntelevistä normeista ja hoitaa tiedottamista

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Parkkonen, J & Knuts, M. (2014) Arvopaperimarkkinalaki

Turtiainen, M. (2018) Sijoituspalvelut ja asiakas.

Säädökset:
Arvopaperimarkkinalaki (14.12.2012/746)
Laki sijoituspalveluyrityksistä (922/2007)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja luentotentti

Study materials:

Parkkonen, J & Knuts, M. 2014 Arvopaperimarkkinalaki

Turtiainen, M. 2018 Sijoituspalvelut ja asiakas.

Arvopaperimarkkinalaki (14.12.2012/746)
Laki sijoituspalveluyrityksistä (922/2007)

Teaching