KAOA1150 Corporate Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

- osakeyhtiölain keskeiset periaatteet
- osakeyhtiön oman ja vieraan pääoman välinen rajanveto
- osakeyhtiölain mukaiset rahoitusinstrumentit
- osakeyhtiölain tase ja tilinpäätös
- varojen jakaminen
- omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen
- yritysjärjestelyt
- vähemmistöosakkaiden lunastaminen
- yritysjärjestelyt
- vähemmistöosakkaiden lunastaminen
- osakeyhtiön johtoon kuluvien henkilöiden uudistuneet osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvastuu suhteessa yhtiöön, osakkeenomistajiin ja muihin sekä yhtiön oma vastuu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa osakeyhtiölain yleiset pääpiirteet ja periaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteisiin.

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Study materials

Mähönen, J & Villa, S. (2012) Osakeyhtiö II. Pääomarakenne ja rahoitus. 3. Painos.

Savela, A (2015) Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. painos,. uudistettu painos.

Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali


Säädökset:

Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja luentotentti

Study materials:

Mähönen, J & Villa, S. 2012. Osakeyhtiö II. Pääomarakenne ja rahoitus. 3. Painos.
Savela, A 2015. Vahingonkorvaus osakeyhtiössä. 3. painos,. uudistettu painos.
Osakeyhtiölaki (21.7.2006/624)

Teaching