JSBY1260 Quantitative Methods and SPSS (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Tärkeimmät tilastolliset tunnusluvut (keskiarvo, keskihajonta, varianssi, frekvenssi jne).
Tilastolliset jakaumat ja niihin liittyvien taulukoiden käyttö (normaalijakauma, t-jakauma jne)
Tilastollisen testaukset perusteet (korrelaatiot, keskiarvo- ja odotusarvotestit, regressioanalyysi jne).
SPSS-ohjelmiston peruskäyttö tilastollisen analyysin apuvälineenä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa ja osaa laskea tyypillisimpiä tilastollisia tunnuslukuja
- osaa tulkita ja käyttää tyypillisimpiä tilastollisia jakaumia
- hallitsee tyypillisimmät tilastollisen testauksen määrälliset menetelmät
- hallitsee SPSS-ohjelmiston peruskäytön

Additional information

Suositeltu suoritusajankohta on toisena opintovuonna.

Varsinainen opetus periodissa 3. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla ja suorittaminen näyttökokeilla.

Description of prerequisites

Lukion laaja matematiikka tai JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi tai muut vastaavat matematiikan opinnot.
JSBY1250 Taulukkolaskenta ja tietokannat 3 op -kurssi.

Study materials

Materiaali kerrotaan kurssin aikana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching