JOUS1029 Investigative Journalism and Data Journalism (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan tutkivan journalismin ja datajournalismin historiaa, yhteiskunnallista merkitystä ja journalistista erityisluonnetta sekä perehdytään tutkivan journalismin sekä datajournalismin työkäytäntöihin. Kurssilla käsitellään lisäksi tutkivan journalismin ja datajournalismin perusverkkotyökaluja. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät projektitöinä (journalistisia juttuja). Kirjallisia tehtäviä voidaan tehdä ryhmä- tai paritöinä. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektitöiden suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Läsnäolovaatimus kontaktiopetuksessa on 80 %. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla. 

Learning outcomes

Opiskelija

 • ymmärtää tutkivan journalismin merkityksen yhteiskunnassa ja toimitustyössä
 • tunnistaa syvällistä tiedonhankintaa ja tutkimista vaativia yhteiskunnallisia aiheita ja ilmiöitä
 • ymmärtää laajojen data-aineistojen merkityksen journalismissa
 • tunnistaa datajournalismin yhteydet aikaisempiin journalismin perinteisiin
 • ymmärtää julkisuuslain merkityksen journalistisessa tiedonhankinnassa sekä osaa tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön
 • tutustuu datajournalismin kannalta keskeisiin datatyökaluihin sekä tilastollisiin menetelmiin
 • pystyy toteuttamaan keräämiensä tietojen pohjalta julkaisukelpoisen tutkivan jutun esimerkiksi video- tai podcast-muodoissa.


Lisäksi journalistiikan opiskelijoita koskee seuraava osaamistavoite:

 • kykenee tekemään sekä nopean datajutun että hitaan tutkivan datajournalistisen jutun.


Lisäksi tilastotieteen opiskelijoita koskee seuraava osaamistavoite:

 • kykenee osallistumaan sekä nopean datajutun että hitaan tutkivan datajournalistisen jutun tekemiseen.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). 

Description of prerequisites

JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA1012 Audiojournalismi /JOUA012 Radiojournalismi, JOUA013 Videojournalismi tai vastaavat korvaavat suoritukset. 

Recommended prerequisites

Literature

 • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
 • Bell & Hartman & Piekut & Rae & Taylor.2020. Making Sense of Data in the Media. Sage: London.
 • Leigh. 2019. Investigative Journalism. A Survival Guide. Palgrave Macmillan.
 • Uskali & Kuutti. 2016. Datajournalismin työkäytännöt.
 • http://julkisuuslaki.fi/

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi).
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektitöiden suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Läsnäolovaatimus kontaktiopetuksessa on 80 %. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektitöiden suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Läsnäolovaatimus kontaktiopetuksessa on 80 %. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät projektitöinä (journalistisia juttuja). Kirjallisia tehtäviä voidaan tehdä ryhmä- tai paritöinä. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

No published teaching