ITKY300 Orientation to University Studies, part 2 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojen suunnittelu (kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot). Oman akateemisen osaamisen tunnistaminen ja esille tuominen.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille ja pienryhmätapaamisiin. Oppimistehtävät. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapahtumiin, oppimistehtävien suorittaminen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija on suunnitellut opintonsa loppuun kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon osalta ja orientoitunut maisteriopintoihin. Opiskelija arvioi akateemista uraansa ja asettaa tavoitteita maisteriopintoihin. Opiskelija osaa analysoida omaa oppimistaan ja tuoda esille tietojärjestelmätieteen osaamistaan. Lisäksi opiskelija tunnistaa alaan liittyviä sekä yleisiä työelämävalmiuksia.

Description of prerequisites

Kurssin opiskelijoilla on vähintään 120 op kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja suoritettuna. Kurssin suoritusajankohta on 3. opiskeluvuosi.

Study materials

Luentomateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching