ELIP1006 Adapted Physical Activity in Early Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Lapsen liikunnallinen kehitys ja sekä oppimisen ja kehityksen ongelmat

Kasvattajien mahdollisuudet lapsen kehityksen tukemiseen

Motoriset perustaidot ja havaintomotoriset taidot, liikunta oppimisen tukena

Osallisuus, perhe ja tukea tarvitsevan lapsen oikeudet

Lasten soveltava liikunta varhaiskasvatuksessa

Liikunta osana esiopetusta, liikunnan soveltaminen ja motoriikan haasteiden tunnistaminen

Liikunta alkuopetuksessa, motoriikan haasteissa tukeminen

Liikunta eri ympäristöissä: sisällä ilman välineitä ja välineiden kanssa; ulkona eri vuodenaikoihin ja eri alustoilla; liikkuminen vedessä ja soveltava uinninopetus

Liikkumistaitojen, tasapainotaitojen ja välineenkäsittelytaitojen opettaminen tukea tarvitseville lapsille

Opetuksen soveltaminen vesiliikuntaympäristössä, sisäliikunta-, ulkoliikuntaympäristössä

Eri vuodenaikojen hyödyntäminen/huomioiminen liikunnan soveltamisessa


Suoritustavat

Seminaarit 16 h

Harjoitukset 50 h

Seminaarityö


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Seminaarityö ja sen esittäminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää lasten kasvua ja kehitystä selittäviä teorioita sekä ymmärtää lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmia
  • tietää, miten liikunnan avulla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä
  • osaa havainnoida lasten liikkumista ja tukea lapsen liikuntaan osallistumista tarkoituksenmukaisella tavalla
  • ymmärtää liikunnan merkityksen yleisille oppimisvalmiuksille
  • osaa soveltaa teoriaa käytäntöön lasten liikunnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa erilaisissa oppimisympäristöissä

Study materials

Jaakkola, T. 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-kustannus.

Oksanen, J. & Sollasvaara, R. 2019. Esteille hyvästi. Opas autismikirjon sekä adhd- ja Tourette-oireisten lasten kasvattajille. Helsinki: Autismisäätiö.

Pihlaja, P. & Viitala R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. 2. päivitetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Toivonen, A. 2014. Monien mahdollisuuksien erityisuinti. Helsinki:SUH.

Zimmer, R., Koljonen, M. & Myllymäki, J. 2011. Psykomotoriikan käsikirja: Teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen. Lahti: VK-Kustannus.

Ajankohtainen lasten soveltavaa liikuntaa käsittelevä oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssista annetaan yksi arvosana, mikä kattaa seminaarit, harjoitukset ja seminaarityön.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Seminaarit 16 h, harjoitukset 50 h, seminaarityö.

Teaching