MATSYVOPE Advanced Studies in Mathematics, Subject Teacher Education (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Kokonaisuudessa laajennetaan ja syvennetään perus- ja aineopintokokonaisuudessa hankittua osaamista, tietoja ja taitoja. Opinnot takaavat matematiikan syvällisen tuntemuksen sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen. 

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suorittanut opiskleija

  • hallitsee matematiikan keskeisten osa-alueiden peruskäsitteet ja päätulokset, tuntee matemaattisen tiedon luonteen ja kykenee itsenäisesti perehtymään itselleen uuteen matemaattiseen tietoon
  • osaa soveltaa oppimaansa matemaattisten ongelmien itsenäiseen ratkaisemiseen
  • kykenee ja on kiinnostunut seuraamaan tieteenalansa kehitystä alansa yleisjulkaisuista.
  • omaa edellytykset toimia asiantuntijatehtävissä
  • osaa organisoida ja johtaa työtehtäviä ja kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä itsenäiseen päätöksentekoon
  • omaa laajan käsityksen siitä, miten matematiikka liittyy yksilön arkipäivään sekä osaa perustella matematiikan yhteiskunnallisen merkityksen
  • on yhteistyökykyinen ja valmis ottamaan vastuuta
  • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin, noudattaa eettisiä periaatteita ja pyrkii kehittämään niitä edelleen.

Description of prerequisites

Kandidaatin tutkinnon matematiikka (aineenopettajakoulutus) - vaihtoehdon mukaiset matematiikan opinnot.

Structure

Select all (56+ cr)