Bachelor's Degree Programme in Creative Writing

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kandidaatintutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

1. kirjoittamisen perus- ja aineopinnot sisältäen tutkielman
2. viestintä- ja kieliopinnot
3. yleisopinnot
4. valinnaiset opinnot, esim. toisen/toisten aineiden opintoja, viestintä- ja kieliopintoja ja/tai muita valinnaisia opintoja
Kandidaatintutkinnon laajuus on vähintään 180 opintopistettä.

Tutkintoon sisällytettävät opinnot lukuunottamatta kypsyysnäytettä voivat olla joko avoimessa yliopistossa tai erillisinä opintoina suoritettuja. Tutkintoon liittyvä kypsyysnäyte tehdään Jyväskylän yliopistossa

Learning outcomes

HuK-tutkinnon suorittanut
• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Structure

Select min. 0 pcs. (0+ cr)