YMAS1110 Research Methods in Marketing (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien soveltaminen markkinoinnin tutkimuksissa
- Aineiston keruun välineiden laatiminen
- Erilaisten aineistojen analyysimenetelmät ja tulkinnan periaatteet

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: Syyslukukausi 2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- arvioida eri metodien soveltuvuutta eri tutkimusasetelmiin
- suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen aineiston keruun ja käsittelyn

Description of prerequisites

Markkinoinnin aineopinnot.

Study materials

Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching