YLAS1120 Accounting Research (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Laskentatoimen tutkimuksen tieteenfilosofiset, metodologiset ja teoreettiset perusteet, menetelmät ja aineistot.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet:

5 - sukupuolten tasa-arvo

8 - ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

9 - kestävää teollisuutta, infrastruktuureja ja innovaatioita

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat, laskentatoimen tutkimusperinteen ja tutkimusmetodologian
-arvioida erilaisten tutkimusotteiden ja -menetelmien sopivuutta tutkimuksen toteuttamisessa
-noudattaa hyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä

Metataidot: yhteistyötaidot, vertaispalautteen antaminen , analyyttinen ajattelu

Description of prerequisites

Laskentatoimen aineopinnot

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

Artikkelit ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali

Literature

  • Humphrey, C. & Lee, B. (toim.) 2008 (tai uudempi). The Real Life Guide to Accounting Research: A Behind-the-Scenes View of Using Qualitative Research Methods; ISBN: 9780080439723
  • Nummenmaa L. 2009. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät; ISBN: 9789513151522

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojaksolla ohjataan laskentatoimen tutkimuksen tekemiseen erilaisilla tutkimuslähestymistavoilla.
Evaluation criteria:
Kirjalliset työt ja harjoituksiin osallistuminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching