VAAM1230 Children’s Health and Well-being (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Lapsen psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys riski- ja suojatekijät kiusaaminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy lapsi ja stressi lapsi ja menetys, kriisi sekä trauma, tuki vanhemman mielenterveysongelma, päihdeongelma kriisivalmius, kriisivalmiussuunnitelma lapsen psyykkisen pahoinvoinnin ilmeneminen: tunne-elämän häiriöt ja mielialahäiriöt turvataitokasvatus pitkäaikaissairaus ja lapsen psyykkinen hyvinvointi hoito- ja palvelujärjestelmä, tuki; yhteistyö lastenneuvolan kanssa lasten terveydenhoito: lasten allergiat, astma, diabetes, epilepsia, ripuli, ummetus, kastelu, tuhriminen, lasten kivut ja lääkehoito, kuume ja kuumekouristus, tarttuvat taudit (infektiot, rokkotaudit), hygienia, yleisimmät lasten tapaturmat, ensiapu ja hoito.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • on omaksunut perustiedot lapsen psyykkisestä hyvinvoinnista
  • osaa tarkastella ja arvioida lapsen psyykkistä hyvinvointia sekä tunnistaa psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
  • tunnistaa tyypillisiä lasten psyykkisen pahoinvoinnin ilmenemismuotoja ja hänellä on valmiuksia tukea lasta
  • omaa taitoja ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamistilanteisiin lapsiryhmässä
  • osaa tukea kriisissä olevaa lasta ja ennaltaehkäistä psyykkistä pahoinvointia kriisitilanteissa
  • kykenee tekemään kriisivalmiussuunnitelman
  • kykenee tekemään lääkehoidon suunnitelman 
  • tuntee tavallisimmat lastentaudit ja lasten allergiat sekä hallitsee perustiedot lasten tapaturmien hoidosta ja ensiavusta.

Study materials

Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander, A. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. (Soveltuvin osin) 

TAI 

Moilanen, I., Räsänen, E., Tamminen, T., Almqvist, F., Piha, J. & Kumpulainen, K. (toim.) 2004. Lasten- ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. (Soveltuvin osin) JA Friis, l., Eirola, R. & Mannonen, M. 2004. Lasten ja nuorten mielenterveystyö. Helsinki: WSOY. (Soveltuvin osin) 

Artikkeleita sopimuksen mukaan. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, tentti/oppimistehtävä. Arviointi perustuu tenttiin/oppimistehtävään.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching