VAAM1221 Preschool pedagogy (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Esiopetuksen historia, lainsäädäntö ja asiakirjat ; esiopetusikäisten leikin ja oppimisen ohjaaminen ; esiopetuksen oppimisympäristön järjestäminen; tavoitteet, suunnittelu ja arviointi esiopetuksessa ; opetussuunnitelmaprosessi ; siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen; alkuopetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi ; lasten osallisuuteen perustuva pedagogiikka; Vaka ePortfolio-työskentely.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee esi- ja alkuopetusta ohjaavat opetussuunnitelmat
  • ymmärtää opetussuunnitelmaprosessin
  • ymmärtää esiopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityispiirteet, yksilöllisen tuen näkökulmat sekä lapsen osallisuuden merkityksen
  • tunnistaa ja toteuttaa laadukkaan pedagogisen vuorovaikutuksen periaatteita ja ryhmänohjaustaitoja sekä kielellistä ohjausta
  • osaa ohjata esiopetusikäisen lapsen oppimisprosessia (havainnointi, suunnittelu, dokumentointi, ohjaaminen ja arviointi) opetussuunnitelmaan pohjautuen
  • osaa huomioida eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tarpeet
  • osaa tarkastella varhaiskasvatusta sekä esi- ja alkuopetusta joustavana pedagogisena jatkumona
  • ymmärtää varhaiskasvatuksen opettajan roolin kolmiportaisen tuen järjestämisessä.         

Study materials

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Opetushallitus. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Helsinki: Opetushallitus. (1. ja 2. luokkia koskevat sivut) 

Rantavuori, L. (2019). Kohti relationaalista asiantuntijuutta joustavassa esi- ja alkuopetuksessa. Tampereen yliopisto. 

Artikkeleita sopimuksen mukaan (ehdotus: nostetaan artikkelikimaran avulla, esiopetuksen keskeisiä toimintatapoja ja pedagogisia periaatteita). 

esim. Eklund, K. & Heinonen, J. 2011. Lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen arjessa. Teoksessa T. Aro & M.-L. Laakso(toim.), Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Turja, L. & Vuorisalo, M. 2017. Lasten oikeudet, toimijuus, osallisuus oppimisessa. Teoksessa M. Koivula, A. Siippainen, P. Eerola-Pennanen (toim.), Valloittava varhaiskasvatus. Tampere: Vastapaino.

Salminen, J. & Poikonen P.-L. 2017. Opetussuunnitelma pedagogisena työvälineenä. Teoksessa M. Koivula, A. Siippainen, P. Eerola-Pennanen (toim.), Valloittava varhaiskasvatus. Tampere: Vastapaino.  

Salminen, J., Hännikäinen, M., Poikonen, P.-L. & Rasku-Puttonen, H. (2014) Teachers' contribution to the social life in Finnish preschool classrooms during structured learning sessions, Early Child Development and Care, 184:3, 416-433. 

Pakarinen, E. & Lerkkanen, M.-K. (2013). Vuorovaikutuksen laadun merkitys esiopetuksessa. Kielikukko, 1, 3-8.  

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen, lapsiryhmätyöskentely, alkuopetukseen tutustuminen, oppimistehtävien/ tentin suorittaminen hyväksytysti. Arvosana perustuu oppimistehtäviin/tenttiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching