TKAS111 Approaches to Research I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Humanistisen tutkimuksen periaatteet, tieteellinen argumentaatio, tutkimusetiikka ja eettinen harkinta, tulkinnan ja ymmärtämisen problematiikka.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ihmistieteiden filosofian periaatteet,
  • hallitsee tieteellisen argumentaation,
  • osaa problematisoida ja soveltaa tutkimusetiikan ja tulkinnan kysymyksiä,
  • osaa asettaa muiden tutkimuksia tieteenfilosofiseen viitekehykseen ja tarkastella niitä tutkimusetiikan näkökulmasta,
  • osaa tarkastella ja arvioida omaa asemaansa tutkijana osana tutkimusta.

Additional information

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaarin aloittamista tai sen aikana.

Description of prerequisites

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaarin aloittamista tai sen aikana.

Literature

  • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa ; Heinlahti, Kaisa: Mitä on tutkimus?: argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki : Gaudeamus 2006.
  • Hallamaa, Jaana & al. (toim.): Etiikkaa ihmistieteille. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006.
  • Varantola, Krista & al. (toim.): Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsittely Suomessa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
  • https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching