TJTS5101 Laadullinen tekstianalyysi I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

-

Learning outcomes

Tekstianalyysikurssilla syvennytään tekstuaaliseen analyysiin laadullisin menetelmin. Tämän menetelmäpainotteisen kurssin tavoitteena on antaa valmiudet itsenäisen sisällönanalyysin sekä narratiivianalyysin tekemiseen ja tulosten tulkitsemiseen. Kurssilla sivutaan myös laadullisen tutkimuksen aineistonkeruuta, tutkimusasetelman muodostamista sekä pohditaan teorian merkitystä laadullisessa tutkimuksessa. Kurssi sisältää luento-opetusta ja pienryhmätyöskentelyä.

Description of prerequisites

  • Perustiedot laadullisesta tutkimuksesta
  • Mielellään kandidaatintutkielma tehtynä

Study materials

Kurssille voi tuoda oman analysoitavan aineiston

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching