TIES503 Maturity Test (MSc) (0 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Maisterin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte eli maturiteetti kirjoitetaan pro gradu -tutkielman aihepiiriin liittyen tutkielman valmistuttua tai ollessa viimeistelyvaiheessa. Kirjoittamisesta sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa. Katso myös https://www.jyu.fi/opiskelu/opinnoista/opiskelijanopas/maturiteetti/maturiteettiohje ja https://kielikeskus.jyu.fi/ohjeita-neuvoja/maturiteetti. Lisätietoja saa tutkielman ohjaajalta ja opintoasioita hoitavalta sihteeriltä (tie-opintoasiat@jyu.fi).

Suoritustavat

Suoritus eTenttinä ( https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet ), tiedekunnan yleisessä tentissä tai muulla ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Opiskelijan koulusivistyskielen ollessa suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Mikäli koulusivistyskieli on jokin muu, kypsyysnäyte on mahdollista kirjoittaa englanniksi (ks. Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 43§ https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/tutkintosaanto). Jos opiskelija on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä ja laatinut pro gradu -tutkielmastaan lehdistötiedotteen, niin pro gradu -tutkielman lehdistötiedote voidaan hyväksyä ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteenä.

Arviointiperusteet

Kypsyysnäytteen arviointi tapahtuu Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön (https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/tutkintosaanto) 44§ mukaisesti. Arvioinnissa oppiaineen edustajana toimii pääsääntöisesti tutkielman ohjaaja (tarvittaessa joku muu oppiaineen edustaja).

Learning outcomes

Tieteellis-ammatillinen kypsyys; opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan.

Description of prerequisites

Pro gradu -tutkielma ja siihen liittyvä seminaari joko samanaikaisesti tai aiemmin suoritettuna.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching