TIES502 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on työmäärältään 30 opintopisteen laajuinen opintosuoritus. Työn aiheen tulee liittyä ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaan (ml. ohjelmointikielten periaatteet sekä pelit ja pelillistäminen), koulutusteknologiaan, sensoriverkkoihin, sovellettuun matematiikkaan tai laskennallisiin tieteisiin. Tutkielman tekemistä voi anoa em. linjojen tutkielmien tekoa koordinoivilta professoreilta, kun pääaineen opinnoista on gradua lukuunottamatta suorittamatta enintään 40 opintopistettä. Opiskelija voi tehdä itse esityksen tutkielman aiheesta, mutta tutkielman tekemisen voi aloittaa vasta kun koordinoiva professori on hyväksynyt aiheen. Tietotekniikan oppiaineen ulkopuolisella henkilöllä ei ole oikeutta kiinnittää tutkielman aihetta tai antaa lupaa tutkielman tekemisen aloittamiseen. Opiskelija voi vaihtaa jo hyväksytyn aiheen ohjaajan suostumuksella.

Suoritustavat

Tutkielma laaditaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Perustelluista syistä ja ohjaajan suostumuksella voidaan käyttää muuta kieltä. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa tutkielma on kirjoitettava englannin kielellä. Tutkielma voidaan perustelluissa tapauksissa laatia myös kahden opiskelijan yhteistyönä. Opiskelijan tulee julkaista arvosteltu pro gradu -työ JYX:ssä, jotta opintopisteet voidaan rekisteröidä.

Arviointiperusteet

Tutkielman tarkastajat laativat työstä lausunnon arvolause-ehdotuksineen, joka perustuu arvosteluperusteisiin (https://www.jyu.fi/it/opiskelu-ohjeet/TTL-ohjeet/opinnaytetyo-ja-maturiteetti/gradun-arvosteluohjeet). Arvolauseesta ja työn hyväksymisestä päättää lopullisesti Informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Tällä hetkellä tiedekuntaneuvosto on delegoinut päätöksen varadekaanille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hankkia teoriatietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä toteuttaa empiirisen/konstruktiivisen tutkimuksen. Hän osaa esitellä tutkimusprosessin ja sen tulokset kirjallisessa asiatekstimuodossa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (30 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching