TIES4630 Online education and instructional design (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään verkko- ja monimuoto-opetuksen toteuttamiseen liittyviin teemoihin, kuten opettajan toimintaympäristön analysointiin, pedagogiseen suunnitteluun, tekniseen toteutukseen sekä arviointiin. Jokainen opintojaksolle osallistuva toteuttaa harjoitustyönään oman verkko- tai monimuotototeutuksen joko yksin, parin kanssa tai ryhmässä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, ryhmätyöskentely ja harjoitustyö sekä sen esittely. Itse- ja vertaisarviointi. Opintojakson voi suorittaa luentokurssina, etänä luentokurssin mukaan tai itsenäisesti erikseen sovittavalla tavalla.

Arviointiperusteet

Kokonaisarvostelussa huomioidaan seuraavat osuudet:
(1) harjoitustyö ja sen tutkimusperustaisuus
(2) osallistuminen opintojakson keskusteluun, ja
(3) itse- ja vertaisarviointi

Kukin osa-alueista (1)-(3) arvioidaan asteikolla 1-5 ja kokonaisarvosana on painotettu keskiarvo; kohtaa (1) painotetaan kertoimella 2. Hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä arvosanaa kaikista osa-alueista ja kiitettävä arvosana edellyttää eri osa-alueille asetettujen pakollisten minimien ylittämistä sekä vapaaehtoista aktiivisuutta.

Korvaavissa suorituksissa hyväksytty-hylätty.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa suunnitella ja tuottaa verkkoon laadukkaita opetus- ja ohjauskokonaisuuksia
osaa arvioida ja edelleen kehittää verkko-opetusta ja -ohjausta
omaa valmiudet hyödyntää opetusalan tutkimusta ja kirjallisuutta opetuksen kehittämisessä
osaa suunnitella, kehittää ja toteuttaa omaa opetustaan oppimansa avulla linjakkaasti tavoitteiden, mitoituksen, sisällön, työskentelymenetelmien ja arvioinnin osalta.

Description of prerequisites

TIEP161 Opetusteknologia, TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, TIES461 Tietotekniikan opetuksen perusteet sekä TIES4620 Digitaaliset oppimisympäristöt tai vastaavat tiedot sekä kasvatusteieteen perusopinnot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching