SVKS107 Master's Thesis (40 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Description

Sisältö

Maisterintutkielman laatiminen ohjatusti.

Suoritustavat

Itsenäinen työ, ohjaus

Arviointiperusteet

Maisterintutkielma ja työprosessi.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- rajata tutkielmansa aiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla
- asettaa tutkimustehtävänsä ja sitä tukevat tutkimuskysymykset tai työnsä tavoitteet
- hallitsee tutkielmansa aihepiirin ja keskeiset käsitteet, osaa analysoida ja arvioida kriittisesti siihen liittyvää tietoa sekä tehdä perusteltuja johtopäätöksiä
- perustellusti valita tarkoituksenmukaisen tutkimus- tai työmenetelmän ja hallitsee sen
- koota, valita ja rajata tehtävän ratkaisemiseen soveltuvan aineiston ja analysoida sen
- esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti
- raportoida ja argumentoida tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
- hallita työskentelyprosessinsa ja siihen liittyviä epävarmuuden tunteita.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (40 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching