SAXS060 Master's Thesis (40 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Opiskelija laatii syventävien opintojensa opinnäytetyön ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta.

Suoritustavat

Itsenäinen työ, ohjaus.

Arviointiperusteet

Maisterintutkielma ja työprosessi.

Kuvattu tiedekunnan sivuilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa rajata tutkielmansa aiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla
  • osaa asettaa tutkimustehtävänsä ja sitä tukevat tutkimuskysymykset tai työnsä tavoitteet
  • hallitsee tutkielmansa aihepiirin ja keskeiset käsitteet, osaa analysoida ja arvioida kriittisesti siihen liittyvää tietoa sekä tehdä perusteltuja johtopäätöksiä
  • osaa perustellusti valita tarkoituksenmukaisen tutkimus- tai työmenetelmän ja hallitsee sen
  • osaa koota, valita ja rajata tehtävän ratkaisemiseen soveltuvan aineiston ja analysoida sen
  • osaa esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti
  • osaa raportoida ja argumentoida tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
  • osaa hallita (tai hallitsee) työskentelyprosessinsa ja siihen liittyviä epävarmuuden tunteita
  • osaa noudattaa tutkimuksenteon eettisiä periaatteita.

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen työ, ohjaus.
Evaluation criteria:
Maisterintutkielma ja työprosessi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item