SAXS039 Workshop on Academic Writing (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Työpajassa kehitetään tieteellisen kirjoittamisen taitoja ja viimeistellään maisterintutkielman kieliasua. Opiskelija oppii tunnistamaan yksilöllisiä kehittymistarpeitaan, harjaantuu hiomaan tuottamaansa tieteellistä tekstiä saamansa palautteen pohjalta ja ottamaan vastuuta kielitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, oman maisterintutkielman kieliasun viimeistely opettajan palautteen perusteella.

Sivuaineopiskelijat, jotka eivät laadi saksankielistä maisterin tutkielmaa tai sivututkielmaa, kirjoittavat pääaineen maisterintutkielman aiheeseen liittyvän saksankielisen n.10 sivun pituisen tiivistelmän ja työstävät sitä kielellisesti opettajan palautteen perusteella.

Arviointiperusteet

Käsiteltävien tekstien viimeistely opettajan kommenttien perusteella.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy viimeistelemään tieteellistä saksankielistä tekstiään itsenäisesti apuvälineitä käyttäen.

Additional information

Aloitetaan samanaikaisesti maisteriseminaarin kanssa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German

Teaching