SAXA1042 German media landscape (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään saksankielisten maiden mediatilanteeseen, eri medioiden erityispiirteisiin, funktioihin ja asemaan yhteiskunnassa. Pääpaino on sanoma- ja aikakauslehdissä, mutta näkökulmaa laajennetaan myös muiden mediagenrejen suuntaan. Opintojakson ote on analyyttinen ja kriittinen; sen on tarkoitus tarjota eväitä sekä opinnäytetöiden laadintaan ja kielenoppimiseen että tulevaa työelämää varten.

Työskentely opintojaksolla koostuu kontaktiopetuksesta, itsenäisesti ja pareittain tehtävistä pienehköistä kirjallisista ja suullisista tehtävistä sekä itsenäisestä kirjallisesta lopputyöstä.

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Itsenäisen suorituksen mahdollisuudesta neuvoteltava erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee saksankielisen mediamaiseman ja ymmärtää median monitahoisena systeeminä
  • tuntee median kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen funktion 
  • omaa välineitä eri mediagenrejen analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun
  • osaa hyödyntää mediaa tiedontuotannon lähteenä
  • osaa hyödyntää eri medioita osana opiskeluaan saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi
  •  ymmärtää mediatuotantoon ja medioiden hyödyntämiseen liittyvät eettiset kysymykset.

Additional information

Arviointiperusteet

Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät kurssin kuluessa sekä kirjallinen lopputyö. Arvosanakohtaiset arviointiperusteet on kuvattu kirjallisesti kurssin oppimisympäristössä.

Study materials

Julkaistaan opintojakson oppimisympäristössä

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojaksolla työskentely koostuu kontaktiopetuksesta, itsenäisesti ja pareittain tehtävistä pienehköistä kirjallisista ja suullisista tehtävistä sekä itsenäisestä kirjallisesta lopputyöstä.
Evaluation criteria:
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät opintojakson kuluessa sekä kirjallinen lopputyö.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät opintojakson kuluessa sekä kirjallinen lopputyö.
Language:
German
Study methods:

Opintojaksolla työskentely koostuu kontaktiopetuksesta, itsenäisesti ja pareittain tehtävistä pienehköistä kirjallisista ja suullisista tehtävistä sekä itsenäisestä kirjallisesta lopputyöstä.

Study materials:

Oppimisympäristössä

Teaching