RUOS212 MA Thesis (40 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Opiskelija laatii syventävien opintojensa opinnäytetyön ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta. Opiskelija perehtyy laajemmin ja syvällisemmin oman alansa tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Maisterintutkielma harjoittaa työelämässä tarvittavia projektinhallinnan, tiedonhankinnan, analysoinnin ja uuden tiedon tuottamisen taitoja sekä kirjallisia raportointitaitoja. Myös oman alan teoreettinen osaaminen kasvaa.

Suoritustavat

Itsenäinen työ, ohjaus.

Arviointiperusteet

Maisterintutkielma ja työprosessi.
Arviointiperusteet ovat tiedekunnalle yhteiset ja ne löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.

Arviointikriteereistä keskustellaan maisteriseminaarissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa rajata tutkielmansa aiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla
  • osaa asettaa tutkimustehtävänsä ja sitä tukevat tutkimuskysymykset tai työnsä tavoitteet
  • hallitsee tutkielmansa aihepiirin ja keskeiset käsitteet, osaa analysoida ja arvioida kriittisesti siihen liittyvää tietoa sekä tehdä perusteltuja johtopäätöksiä
  • osaa perustellusti valita tarkoituksenmukaisen tutkimus- tai työmenetelmän ja hallitsee sen
  • osaa koota, valita ja rajata tehtävän ratkaisemiseen soveltuvan aineiston ja analysoida sen
  • osaa esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti
  • osaa raportoida ja argumentoida tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
  • osaa hallita (tai hallitsee) työskentelyprosessinsa ja siihen liittyviä epävarmuuden tunteita
  • osaa noudattaa tutkimuksenteon eettisiä periaatteita.

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen työ, ohjaus.
Evaluation criteria:
Maisterintutkielma ja työprosessi. Arviointiperusteet ovat tiedekunnalle yhteiset ja ne löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item