PSYS4300 Studies and interventions relating to learning difficulties (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Valittavat kurssit:

ERIS1301 Näyttöön perustuva tuki oppimisvaikeuksissa (5 op) (Aro)

Kuvaus: Tuen keinojen teoriaperustaisuuden ja tutkimusnäytön arviointi, oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen, tutkimusnäyttöön perustuva tuki, tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa- tunnistaa erityisiin oppimisvaikeuksiin vaikuttamisen keskeiset periaatteet- analysoida tuen keinoja suhteessa oppimisvaikeuksia koskevaan teoreettiseen tietoon ja vaikuttavuustutkimukseen- suunnitella ja esitellä teoreettiseen tietoon ja tutkimusnäyttöön perustuvia tukemisen keinoja oppimisvaikeuksiin

Suoritustavat: Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.


ERIS1302 Käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tehostettu tukeminen (5 op) (Savolainen)

Kuvaus: Kurssilla käsitellään käyttäytymisen ohjaamisen perusteet ja niihin liittyvät näyttöön perustuvat yksilötasoiset interventiot.

Kolmiportainen tuki (pääpaino tehostetussa ja erityisessä tuessa), näyttöön perustuvat käyttäytymisen opettamisen ja ohjauksen keinot, positive behavior support (PBIS).

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvän yleisen tuen merkityksen käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisyssä
- tuntee näyttöön perustuvia tehostetun ja erityisen tuen keinoja oppilaan toivottavan käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tukemisessa
- osaa soveltaa näitä keinoja osana kolmiportaista tukea


Suoritustavat: Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.


Learning outcomes

Painopiste on näyttöön perustuvassa tuessa koskien lukutaidon ja matematiikan oppimisen tukemista sekä käyttäytymisen ja toiminnanohjauksen tukemista. Englanninkielinen opintojakso keskittyy oppimisvaikeuksien perustutkimukseen ja soveltavaan tietoon, ei kuitenkaan interventioihin. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in contact teaching and a learning assignment (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja ryhmätyöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät ja tentti.

Teaching