PSYS3301 Cognitive Behavior Therapy (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä yksilöllisen käyttäytymisanalyysin (tapauskuvaus) ja motivaatioanalyysin sekä osaa johtaa analyysin ja arviointimenetelmien pohjalta tavoitteita ja interventiomenetelmiä. Opiskelijalla on perustiedot tärkeimmistä kognitiivisten käyttäytymisterapioiden ja prosessipohjaisten interventioiden menetelmistä sekä siitä, miten niitä sovelletaan käytännössä. Opiskelijalla on perusvalmiudet suorittaa itsenäinen psykologinen interventioprosessi, joka pohjautuu kognitiivisiin käyttäytymisterapian menetelmiin ja hänellä on tietoa interventioiden toteuttamisesta monialaisena yhteistyönä sekä interventioiden vaikuttavuuden arviointimenetelmistä. 

Description of prerequisites

Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville.

Study materials

Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 2, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Pakollinen läsnäolo harjoittelun ohjausryhmissä sekä tutkimusalojen ja työtehtävien esittelyissä, lukemispäiväkirja luettavasta kirjallisuudesta. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen harjoittelun ohjausryhmiin, psykologian eri tutkimusalojen ja psykologien työtehtävien esittelyt sekä kirjallisuus. 

Teaching