OLIP1010 Prerequisite Skills and Knowledge for Physical Educator (9 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

 • Motoristen taitojen oppimisen viitekehys
 • Havaintomotoriset ja motoriset perustaidot ja niiden merkitys liikuntataitojen oppimisessa
 • Taidon oppimisen vaiheet ja niiden tunnistamisen pedagoginen merkitys
 • Liikuntataitojen oppimisen ohjaaminen, oppimisen havainnointi ja oppimisen ongelmien tunnistaminen erilaisissa oppimisympäristöissä


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää motorisen taidon oppimisen perusteet ja fyysismotorisen kehityksen sekä motorisen taidon oppimisen kognitiiviset, emotionaaliset ja sosiaaliset merkitykset
 • tuntee perusopetuksen liikuntakasvatuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt sekä suunnittelu-, ohjaus- ja arviointiprosessit
 • tunnistaa liikunnanopetuksen didaktisia erityispiirteitä
 • osaa varioida omia perusliikuntataitoja erilaisissa oppimisympäristöissä ja ymmärtää perusliikuntataitojen yhteyden liikuntalajeihin.

Additional information

Luento ja/tai pienryhmäopiskelu, opintotehtävät ja/tai tentti

Description of prerequisites

Opiskelija voi suorittaa opintojakson, jos on tullut valituksi erillisessä haussa. Opintojakso on osa Liikuntakasvatuksen perusopintokokonaisuutta. 

Study materials

Erikseen mainittava oppimateriaali

Literature

 • Jaakkola, T., Liukkonen, J., & Sääkslahti, A., Liikuntapedagogiikka; ISBN: 978-952-451-582-5
 • Tomporowski, P., McCullick, B., Pesce, C., 2015; ISBN: 978-1-4504-4141-1
 • Hakkarainen, H., Jaakkola, T., Kalaja, S., Lämsä, J., Nikander, A., & Riski, J., 2009, Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet; ISBN: 978-951-9147-60-4
 • Kauranen, K., 2011, Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen; ISBN: 978-951-8982-84-8
 • Davids, K., Button, C., & Bennett, S., 2008, Dynamics of skill acquisition: a constrains–led approach; ISBN-13:978-0-7360-3686-3

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien arviointikriteerit.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (9 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching