MUSS1148 Internship (domestic) (5–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Työharjoittelulla tarkoitetaan opintoihin kuuluvaa lyhyttä työssäolojaksoa, jonka aikana opiskelija tutustuu oman alansa työtehtäviin, soveltaa koulutuksen aikana omaksuttuja tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä sekä luo kontakteja työnantajiin. Työharjoittelun tulee liittyä opiskelijan omaan alaan. Harjoittelusta solmitaan sopimus laitoksen ja työnantajan kanssa ennen harjoittelua.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa

- osaa arvioida omia työelämävalmiuksiaan ja kehittymistään työtehtävissä

- tunnistaa tämänhetkisen asiantuntijuutensa keskeiset osat

- tunnistaa kehittämistä vaativat tietojensa ja taitojensa alueet

- pystyy mahdollisuuksien mukaan soveltamaan opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä.


Additional information

Yhden kuukauden työssäoppiminen vastaa 5 opintopistettä. HUOM! Työharjoittelulla voi korvata musiikkitieteen pakollisen Työelämäprojektin (MUSS1048).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Harjoittelujakso ja sen raportointi hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching