LPES1006 Measuring functional capacity and exercise technology (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021

Description

Sisältö

Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move!
Oppilaiden fyysisten ominaisuuksien ja motoristen taitojen mittaaminen
Mittaustulosten hyödyntäminen yksilön, ryhmän ja yhteisön näkökulmista
Teknologian ja sovellusten hyödyntäminen fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (6 tuntia)
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (20 tuntia)
Ryhmätehtävä
Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Ryhmätehtävä 50%
Itsenäinen oppimistehtävä 50%

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hyödyntää toimintakyvyn mittauksia ja teknologiaa osana liikunnan opetusta ja oppimista
- ymmärtää toimintakyvyn mittaamiseen ja mittaustuloksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä
- osaa analysoida mittaustietoa ja antaa palautetta yksilölliset tarpeet huomioiden
- osaa suunnitella fyysistä toimintakykyä edistäviä toimenpiteitä yksilölliset tarpeet huomioiden

Additional information

Ajoitus: 4. vuosi kevätlukukausi

Study materials

Move! (www.edu.fi/move)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching