KYVP1004 Sign languages in social context (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tutustutaan viittomakielten sosiolingvistiikan peruskäsitteisiin ja tutkimuksiin. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan kielenkäytön ja laajempien sosiaalisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä. Tarkastelu sidotaan havaintoihin, kokemuksiin ja eri viittomakieliaineistoihin (esim. korpusaineisto).

Arviointiperusteet: Kontaktiopetuksena suoritettavan opintojakson arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisen työskentelyn arvioinnin perusteena on tentti tai kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tietää viittomakielialalla tehtyjä sosiolingvistisiä tutkimuksia

• ymmärtää viittomakielissä esiintyvän kielellisen vaihtelun (variaation) syitä (alueellinen, sosiaalinen, ajallinen…)

• ymmärtää kielessä tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä (esim. kielikontaktit)

• osaa tarkastella viittomakielessä tapahtuvia muutoksia ja vaihtelua sosiolingvistiikan näkökulmasta

• osaa analysoida viittomakieliaineistoa (esim. korpus) tietyn sosiolingvisten lähestymistavan kautta eettisesti sopivalla tavalla

• ymmärtää viittomakielten sosiolingvistisen tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tentti tai kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish, Sign language
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tentti tai kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Language:
Finnish, Sign language
No published teaching